Jak przeprowadzić firmę przez kryzys?

Świat znajduje się obecnie w dobie permanentnego kryzysu. Posiada on wiele komponentów: począwszy od wielkiej pandemii koronawirusa oraz związanych z nią lockdownów, poprzez trwającą obecnie wojnę na Ukrainie i niedobory paliw i energii wywołane przez sankcje nałożone na Rosję, na lawinowym wzroście cen – kończąc. Efektem trudnej sytuacji polityczno-społecznej są choćby zatory finansowe, które tak często dotykają teraz nasze przedsiębiorstwa.

Coraz trudniej jest zachować płynność finansową. Warto więc już dziś zastanowić się, jak zabezpieczyć swoją działalność gospodarczą przed bankructwem. Z pomocą przychodzą nam tu takie narzędzia jak faktoring dla firm, plan naprawczy firmy czy przemyślane zarządzanie kryzysowe. Ujmijmy to więc w najprostsze słowa – jak nie zbankrutować? Jak przeprowadzić firmę przez kryzys? Po odpowiedź na te pytania zapraszamy do lektury niniejszego artykułu.

Jak zabezpieczyć płynność finansową?

Powyżej zadane pytanie jest zasadne nawet w czasie dobrej koniunktury gospodarczej. Natomiast w dobie cyklicznie następujących po sobie kryzysów staje się śmiertelnie ważne. Ujmując odpowiedź w ogólne słowa, stwierdzić należy, że kluczem do przetrwania na rynku jest umiejętne zarządzanie firmą w warunkach kryzysu finansowego.

Sprowadza się to do przygotowania odpowiedniego planu naprawczego firmy i wdrożenia zarządzania kryzysowego. Niezmiernie ważną częścią składową powyższych jest także korzystanie z finansowania zewnętrznego. W tym aspekcie warto wybierać jak najprostsze i najbardziej elastyczne rozwiązania. Dobrze obrazuje to preferowanie przez przedsiębiorców faktoringu dla firm, zamiast bankowego kredytu. 

Fazy rozwoju firmy

Warto wiedzieć, że kryzys firmy jest jej nieodłączną cechą prowadzenia działalności gospodarczej. Zamiast więc bać się powyższego zagadnienia, warto przyjrzeć mu się na chłodno. Ciekawe podejście zaproponował Larry Greiner. Stwierdził on, że po każdym z okresów prosperity firmy, następuje krótki okres kryzysu. Poniżej przedstawiamy pięć faz rozwoju i pięć kryzysów kończących każdą z nich.

  • Faza kreatywności – początkowy okres rozwoju firmy. Prowadzi do rozbudowy działalności. Kończy go kryzys przywództwa wymuszający konieczność zmiany organizacji i zarządzania. 
  • Faza ukierunkowania – wprowadzenie lepszej organizacji pracy oznacza zmiany w strukturze firmy. Łączy się z biurokratyzacją. Kończy ją kryzys autonomii.
  • Fazę decentralizacji – przekazywanie uprawnień niższym szczeblom prowadzi do większej swobody jednostek organizacyjnych, w efekcie czego następuje kryzys kontroli.
  • Faza koordynacji – ma miejsce, gdy firma koordynuje wszelkie procesy. Sformalizowane działania utrudniają komunikację i prowadzą do wydłużenia procesów decyzyjnych. Fazę tą kończy kryzys izolacji
  • Faza współpracy – ma miejsce, gdy przedsiębiorstwo przełamuje problemy z koordynacją i modyfikuje organizację, by polepszyć decyzyjność i komunikację. Kończy ją kryzys wypalenia zawodowego.

Plan naprawczy firmy

Po zlokalizowaniu fazy rozwoju naszej firmy oraz kryzysu, który obecnie jej dotyka, nie pozostaje nam nic innego, jak przygotowanie planu naprawczego. Jest to dokument precyzujący działania i procedury, które mają na celu doprowadzenie do poprawy sytuacji naszej działalności gospodarczej. 

W planie naprawczym opisujemy bieżącą sytuację przedsiębiorstwa. Wyszczególniamy sposoby radzenia sobie z potencjalnymi problemami. Oceniamy szanse na wystąpienie danego zagrożenia oraz możność zniwelowania go. Szacujemy koszt działań naprawczych. Wskazujemy źródła zewnętrznego finansowania likwidacji problemów. Układamy harmonogram wdrażania zmian oraz przedstawiamy efekt, do którego dążymy.

Faktoring dla firm – sprawdzony sposób na zabezpieczenie płynności finansowej

Nawet najlepsze zarządzanie kryzysowe nie zabezpieczy w pełni naszej działalności gospodarczej, jeśli nie uwzględniać będzie zewnętrznego finansowania. Na tej płaszczyźnie wyraźnie wybija się faktoring dla firm. Usługa ta jest bardziej elastyczna, a co za tym idzie łatwiejsza do dopasowania do przedsiębiorcy niż kredyt obrotowy czy przeznaczony do zagranicznego handlu forfaiting. 

Ujmując to w najprostsze słowa, faktoring jest najwygodniejszą formą zabezpieczenia kapitału obrotowego. Dzięki niemu doraźnie posiłkować się możemy zastrzykami gotówki, wtedy, kiedy realnie tego potrzebujemy. Sama usługa pozwala nam ponadto na większą konkurencyjność, gdyż oferujemy naszym kontrahentom wygodne faktury z odroczonym terminem płatności. 

Podsumowanie

Na koniec warto zaznaczyć, że utarła się powszechna opinia, iż w dobie permanentnego kryzysu przedsiębiorca dysponuje jedynie ograniczonymi możliwościami niwelowania problemów w swojej działalności. Zaznajomienie się z potencjalnymi zagrożeniami, napisanie planu naprawczego firmy oraz zapewnienie sobie zewnętrznego finansowania – obrazuje dobitnie, że jest inaczej. 

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami na TvTu: redakcja@tvtu.pl